Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Arhiva aktualnosti - objava

Natječaj za radno mjesto – asistent

03.11.2020

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306901.html

Klasa: 130-01/20-01/115

Urbroj: 738-01-01-20-01 (5475)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18,123/19,66/20), važećeg Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Zagreb i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 31. srpnja 2020. godine, klasa: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04-3-1-1/5-20-24 ravnateljica Centra za rehabilitaciju Zagreb raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto (m/ž):

– asistent – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje, tečaj za njegu ili završeno osposobljavanje za osobnog asistenta osobama s intelektualnim teškoćama, da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Uz pisanu prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (neovjerene preslike): zamolbu,

životopis, domovnicu, dokaz o završenom obrazovanju, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje o završenom njegovateljskom ili tečaju za asistenta osobama s intelektualnim teškoćama, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona link https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom zatražit će se izvornici navedenih dokumenata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Centar za rehabilitaciju Zagreb