Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Arhiva aktualnosti - objava

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA

10.04.2013

Na osnovu članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133, članka 134 i članka 135 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12) te članka 45 Statuta Centra za rehabilitaciju Zagreb, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb, temeljem Odluke od 04.04.2013. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor ravnatelja m/ž Centra za rehabilitaciju Zagreb

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete: (prema uvjetima iz članka 134 Zakona o socijalnoj skrbi)

– završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
– najmanje pet godine radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi,
– da ne postoji zapreka iz članka 205 stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
– kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

– diplomu o stručnoj spremi
– potvrdu o radnom stažui/ili preslik radne knjižice
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
– životopis
– program rada za mandatno razdoblje

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose Centru za rehabilitaciju Zagreb, Zagreb, Nikole Andrića 3, s naznakom:
Upravno vijeće – „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“ u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za rehabilitaciju Zagreb
Predsjednik Upravnog vijeća
Alen Čičak, dipl.pravnik