Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Arhiva aktualnosti - objava

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA

30.10.2013

Na osnovu članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133., članka 134. i 135. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12), te članka 45. Statuta Centra za rehabilitaciju Zagreb, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb, temeljem Odluke od 22.10.2013. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja m/ž Centra za rehabilitaciju Zagreb

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete:
(prema uvjetima iz članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi)
– završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
– najmanje pet godine radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi,
– da ne postoji zapreka iz članka 205. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
– iznimno, ako se na javni natječaj nije javio ni jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja Centra za rehabilitaciju Zagreb može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij i ispunjava uvjete iz podstavaka 2. i 3. članka 134. Zakona o socijalnoj skrbi,
– kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
– diplomu o stručnoj spremi,
– elektronički zapis podataka o radniku i/ili presliku radne knjižice,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
– životopis,
– program rada za mandatno razdoblje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose Centru za rehabilitaciju Zagreb, Zagreb, Nikole Andrića 3, s naznakom: Upravno vijeće – „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“ u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za rehabilitaciju Zagreb
Predsjednik Upravnog vijeća
Alen Čičak, dipl.pravnik