Centar za rehabilitaciju Zagreb


 • English language

Podružnica Sloboština

 

Djelatnost

Podružnica Sloboština - dnevni centar za djecu s teškoćama u razvoju pruža kompleksnu rehabilitaciju djeci s intelektualnim teškoćama (IT)* predškolske i  osnovnoškolske dobi  kroz  socijalne usluge  rane intervencije, psihosocijalne podrške,  pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracije) i  usluge boravka, a kroz programe stručnog  poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina,  psihosocijalne rehabilitacije i komplementarno suportivnih terapija, programa odgoja i edukacijske rehabilitacije i  odgojno obrazovnog rada u predškolskom, osnovnoškolskom programu za djecu s većim teškoćama u razvoju.

Stručni tim podružnice pruža i uslugu savjetovanja i podršku obitelji djeteta s teškoćama u razvoju kroz Savjetovalište za roditelje/udomitelje. 


Radno vrijeme podružnice u programu boravka je od 6.30 sati do 17 sati sve radne dane u tjednu.

Kroz sve programske aktivnosti i posebne terapije obuhvaćeno je oko dvjestotinjak djece.

Rad podružnice karakterizira usmjerenost na korisnika (dijete) i njegovu obitelj kroz suvremeni pristup u rehabilitaciji, fleksibilnost programa i funkcionalne i smislene aktivnosti usklađene s mogućnostima djeteta. Rad je temeljen na holističkom sveobuhvatnom pristupu.

Podrška korisniku i obitelji je timska i interdisciplinarna od vremena dolaska po uočenoj teškoći (i postavljanju dijagnoze) pa nadalje kroz rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje. Suradnja  s roditeljima počiva na partnerskim odnosima i osnaživanju. U radu je osigurana  profesionalnost, privatnost i sigurnost, zdravlje i zaštita.

Kao profesionalna zajednica promičemo suvremene trendove u prihvaćanju i radu s djecom s teškoćama u razvoju, pa smo tako razvili širok dijalog s lokalnom zajednicom i pokrenuli projekte vršnjačkih potpora.

Djelatnici su educirani u skladu s najnovijim spoznajama u edukacijskoj rehabilitaciji i primjeni komplementarno suportivnih tehnika i terapija (o terapijama vidi pod „publikacije Sloboština“).

 

Ciljevi naših programa jesu:

 • maksimalno poticanje svih sposobnosti u skladu s psihofizičkim karakteristikama i životne dobi
 • osiguravanje uvjeta za optimalan intelektualan, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj
 • osiguranje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim  mogućim stupnjem samostalnosti
 • djelovanje na usvajanju onih oblika ponašanja koji omogućuju uspješnu socijalizaciju

moto
različiti po sposobnostima, jednaki u pravima


misija
pružanje podrške u skladu s potrebama djeteta i njegove obitelji


vizija
dijete s teškoćom u razvoju prihvaćeno u zajednici

 

Rana intervencija 
Rana intervencije pruža se djetetu kod kojeg  je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta. saznajte više

 


Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška se pruža djetetu s teškoćama u razvoju i  podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina. saznajte više

 

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama. saznajte više

 

Boravak
Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak korisnika od 3 godine do 18 godine života. saznajte više

 

*Psihosocijalna rehabilitacija za djecu s većim IT (umjerenim, težim i teškim  intelektualnim teškoćama) od 3-18 godina pružaju se usluge boravka kroz programe:


odgoja i edukacijske rehabilitacije*, logopedske terapije, senzorne integracije, snoezelena, kineziterapije i sportsko rekreacijske aktivnosti, glazboterapijske aktivnosti, likovno terapijske aktivnosti te komplementarno suportivne terapije koje uključuju bajkaonicu,  jahanje, plivanje- Hawilik, ronjenje, hortikulturalnu terapiju, haloterapiju- terapiju u slanoj sobi   saznajte više

 

Predškolski odgoj i obrazovanje (djeca s umjerenim i težim IT životne dobi od 3 godine do određivanja primjerenog oblika školovanja djeteta s većim teškoćama u razvoju) saznajte više

 

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (djeca s umjerenim i težim IT životne dobi od 7 do 14 (17 godina) saznajte više

 

 

Rad savjetovališta


U podružnici Sloboština radi Savjetovalište za roditelje srijedom u razdoblju od 12:00 – 17:00 sati.

Voditelj Savjetovališta i osoba za kontakt je Ada Filipaj dipl. soc. radnik.

Roditelji mogu ostvariti suradnju sa svim stručnjacima temeljem predhodne najave telefonom na broj  01 6640 166, 01 6640 167.

Stručni suradnici u Savjetovalištu su:

 • Ada Filipaj, dipl. socijalni radnik, voditeljica Savjetovališta
 • dr. sc. Dajana Bulić prof. rehabilitator - voditelj odjela predškolskog i školskog odgoja i naobrazbe i psihosocijalne rehabilitacije
 • Smilja Eljuga prof. defektolog - voditelj programa Rane intervencije i stručne službe podrške u zajednici
 • mr.Tamara Kralj, spec. klinički psiholog
 • ostali stručnjaci prema potrebi

Cilj rada  Savjetovališta i suradnje s roditeljima je:

 • u pružanju pomoći obitelji u brizi za odgoj i sigurnost djeteta
 • u mogućnosti participiranja u kreiranju i realizaciji programa rada
 • u formiranju pravilnog stava i povjerenja prema stručno - odgojnim, zdravstvenim i ostalim djelatnicima podružnice
 • pomoć i podrška u prevladavanju teškoća i stvaranja uvjeta za partnerski odnos sa stručnjacima
 • osnaživanje i pomoć  roditeljima pri usvajanju znanja i vještina za igru i rad s djetetom u obitelji
 • suradnja sa članovima stručnog tima
 • u edukaciji roditelja/staratelja i upoznavanja s rehabilitacijskim i terapijskim postupcima
 • poboljšanje kvalitete života obitelji
 • prevencije institucionalizacije

 

 

 

Logopedsko savjetovalište za roditelje djece korisnika programa  podružnice Sloboština saznaj više 

 

Vanjski suradnici su konzilijarni liječnici specijalisti: fizijatar, psihijatar i stomatolog

Kurikulum podružnice Sloboština 2019./2020.

Godišnji plan i program rada OŠ CRZ 2019./2020.

Kurikulum podružnice Sloboština 2018./2019.

Godišnji plan i program rada OŠ CRZ 2018./2019.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada OŠ CRZ na kraju školske godine 2017./2018.

memorandum roditelja posebne djece

 

 • CR Zagreb
 • Podružnica Sloboština
 • Nikole Andrića 3
 • HR-10020 ZAGREB
 • Tel: 01/6640-166 centrala
 • Tel: 01/6159-539 ambulanta
 • Tel./Fax: 01/6640-167
 • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica