Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za rehabilitaciju Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.


Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za rehabilitaciju Zagreb.

Pisani zahtjev podnosi se:

  • putem pošte na adresu:  
       Centar za rehabilitaciju Zagreb
       Orlovac 2, 10000 Zagreb
  • putem telefaxa na broj:  01/6640-167
  • putem elektroničke pošte na adresu:  info@crzagreb.hr  
  • putem web-obrasca na internetu.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje Centra za rehabilitaciju Zagreb na broj telefona 01/6640-166.

Za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavan je službenik za informiranje Denis Paić, dipl. soc./cro.

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade.


Dokumenti

Statut Centra za rehabilitaciju Zagreb

Etički kodeks Centra za rehabilitaciju Zagreb

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Katalog informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Obrasci

Obrazac 1 - Upisnik

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja ponovne uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

 

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu