Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

2.10.2013.

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA

Na osnovu člaka 40 i 41 Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133, članka 134 i članka 135 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12) te članka 45 Statuta Centra za rehabilitaciju Zagreb, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb, temeljem Odluke od 25.09.2013. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor ravnatelja m/ž Centra za rehabilitaciju Zagreb

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete:
(prema uvjetima iz članka 134 Zakona o socijalnoj skrbi)
- završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
- najmanje pet godine radnog iskustva u struci, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi,
- da ne postoji zapreka iz članka 205 stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
- kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Zagreb će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
- diplomu o stručnoj spremi
- potvrdu o radnom stažui/ili preslik radne knjižice
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
- životopis
- program rada za mandatno razdoblje

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose Centru za rehabilitaciju Zagreb, Zagreb, Nikole Andrića 3, s naznakom: Upravno vijeće - „Natječaj za ravnatelja - ne otvaraj“ u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za rehabilitaciju Zagreb

Predsjednik Upravnog vijeća
Alen Čičak, dipl.pravnik